Tucson Dispensary SAINTS logo

weedstagram Shiatsu Kush Chocolope Kush

God bud, blue Dream, shiatsu Kush, Chocolope Kush on sale!

SAINTS STRAINS:

*God Bud (indica)

*SAINTS Blue Dream (Sativa)

*Shiatsu Kush (Hybrid)

*Chocolope Kush (Hybrid)

20% off for happy hour!!!